جکمت سراي طوبي
Product Category


Forget Invoce No.
Mobile:

Invoice FollowUp
Invoice ID

Products
-(16 Body) 
ProductName : شربت اكسير شربت اكسير
ProductType : شربت
Specifications :خواص دارو برطرف کننده كم‌خوني؛ زايل کننده حدّت اخلاط و مني؛ نافع براي درد معده، تهلهل معده، نزف‌‌الدم، و نفث‌الدم؛ رافع زودانزالي در گرم‌مزاجان.
زمان و مقدار مصرف يك ساعت قبل از ناهار و يك ساعت قبل از شام، يك قاشق غذاخوري از شربت را در يك استكان آب خنك حل کرده و ميل كنند.
ملاحظات مصرف براي سردمزاجان با عرق زنيان و براي گرم‌مزاجان بدون عرق زنيان مصرف شود. مصرف زياد ممکن است موجب افسردگي و ازدياد سودا در افراد سوداوي ‌شود. وجود گاز در شيشه و ترش شدن مزه دارو نشانه فساد آن است.
اجزاي دارو زنجبيل، زيره سبز، انيسون، بادام، چلغوزه تفت داده، ميخك، بالنگ خشك (مكد 4 واحد)؛ مصطكي، عود هندي (مكد 2 واحد)؛ زعفران، برگ سداب، آمله، خبث الحديد مدبّر، سعد كوفي (مكد 1 واحد)؛ عرق نعنا، آب سيب، آبليمو، عرق مورد (مكد 24 واحد)؛ گلاب (12 واحد)؛ عرق كاسني، عرق شاه‌تره (مكد 30 واحد)؛ عسل كف‌نَگرفته (600 واحد).
Price:
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image
.تمامی حقوق متعلق به شرکت طلای سبز طوبی می باشد. استفاده از مطالب با ذکر نام شرکت مجاز می باشد ©